Fotografi av offrets öga knöt mördaren till brottet

Flera svenska tidningar - våren 1895
En mördare i USA knöts till brott genom uppförstorade fotografier av offrets öga där den häktade misstänkte mördaren kunde urskiljas.

Fotografier och förbrytelser.
Att fotografin i våra dagar spelar en utomordentligt stor roll vid upptäckandet av förbrytelser och identifieringen av brottslingar är en känd sak. Det är nästan otroliga resultat man kan uppvisa på detta område. Så har man exempelvis upptäckt förövaren av en stor penningstöld genom att fotografera och förstora det avtryck, som en tumme lämnat efter sig i det lack, varmed penningförsändelsen var förseglad. En annan gång har en man i Paris genom fotografins hjälp kunnat konstatera, att underskriften på ett viktigt dokument var falsk, och detta ehuru det papper, varpå namnet var skrivet, sedan tuggats till en kula, som därpå trampats samman mot golvet.
Om man får tro va det amerikanska tidningarna veta berätta, har man nu i Amerika uppnått ett nytt egendomligt resultat beträffande förbrytares identifiering med fotografin.
Det har länge varit en allmänt utbredd tro, att när en person blivit mördad, skulle man i den mördades ögon kunna uppfånga en bild av mördaren. Att det verkligen ligger något till grund för denna tro, synes nu enligt flera amerikanska tidningars samstämmiga berättelser som tillräckligt bevisat.
I staden Jamestown förövades nyligen mitt på dagen ett ohyggligt rånmord. Två damer, fruarna Shearman och Davis, som bodde ensamma i ett hus, funnos en dag mördade och huset utplundrat. En nyligen lössläppt tukthusfånge blev häktad som misstänkt att ha begått brottet, men man hade inga bestämda bevis att hålla sig till. Man beslöt därför att göra ett försök, huruvida något skulle kunna upptäckas genom en undersökning av de båda offrens ögon.
En ung bekant vetenskapsman mr Marsh och en fotograf mr Bower skulle företaga undersökningen.
Först undersöktes mrs Davis' ögon, men trots de noggrannaste observationer kunde icke det ringaste upptäckas.
Lyckligare avlöp emellertid de undersökningar, som företogs på mrs Shearman. I hennes öga kunde Marsh genom mikroskopet alldeles tydligt uppfånga bilden av en man från axlarna till knäna; huvudet och fötterna saknades däremot. Så tydlig var denna bild, att icke blott varje veck i kläderna utan även minsta tråd i mönstret trädde skarpt fram.
Noggranna fotografier togs nu av den dödas öga, och dessa fotografier blev därpå förstorade, till dess man erhållit en tillräckligt stor avbildning av den fot- och huvudlöse mannen.
Ehuru det vid en blick på dessa fotografier ej kunde råda tvivel om att den häktade var identisk med den person, vars bild funnits i den dödas ögon, lät man taga motsvarande fotografier av honom, på så sätt nämligen att huvudet och fötterna saknades, och det visade sig då att det två avbildningarna i de minsta detaljer voro lika. Härmed var således bevisat, att man hade mördaren framför sig.

Vilka var de? 
De mördade kvinnorna var Laura Ann Shearman (född White) och hennes dotter Mrs. Cynthia Davis.
Enligt New York Times mördades damerna i december 1894 i staden Busti utanför Jamestown, NY.
Ett halvår efter att svenska tidningar skriver om hur ögonmetoden bevisats fungera, så arresteras Dr. James Douglass och hans bror Charles i november 1895. Så helt bevisat med ögonmetoden verkar det inte ha varit.

Vad hände sen? 
Fritt från delar av artikeln i Times 1895-11-02:
"Arresteringen av de två bröderna, vilka var bland de närmaste grannarna till de mördade kvinnorna, kom som en nästan lika stor chock för samhället som morden gjorde för tio månader sen. /.../
Medan de fortfarande höll varandra i händerna läste domaren dokumentet som anklagade bröderna för mordet av de två kvinnorna. De förblev tysta, men visade inga tecken på skam eller skuld./.../ Deras ombud hävdade brödernas oskuld. /.../
Teorin är att morden planerades av Dr. Douglass och utfördes av Charles Douglass efter att Mr. Shearman och hans son hade lämnat huset tillsammans med Dr. Douglass, vilket lämnade de två kvinnorna ensamma hemma.
Dr. Douglass är fyrtio år gammal och ogift. Charles Douglass i sextio år gammal och har en fru, två söner och en dotter. De har koppling till några av de ledande familjerna i staden."

Bröderna släpptes några dagar senare i brist på bevis. I oktober 1896 blir dom återigen anklagade för morden, men jag hittar inget ytterligare om att dom någonsin döms för morden.

Kommentarer

Populära inlägg